Bel ons voor uw bestelling en/of een eerlijk advies: 0172 61 99 61

U heeft nog geen producten geselecteerd

Algemene voorwaarden, privacy en disclaimer

Fitness Rent is een handelsnaam van Fitshop BV
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld en worden u, op uw verzoek, kosteloos toesgestuurd.

Algemene voorwaarden Fitshop BV

Al onze transacties geschieden conform leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr. 57939209); zie onderstaande koop- en huurvoorwaarden. Voor onze algemene bepalingen, zoals verkoopprijzen, huurprijzen, garantie, waarborg, minimale huurperiode, koopoptie e.d. verwijzen wij u naar onze diverse internetsite's.

Huurvoorwaarden Fitshop BV (Fitness-Rent)

 1. Huurperiode: Er geldt een minimale huurtermijn van 3 maanden. Na de eerste 3 maanden wordt de huurperiode zonder tegenbericht telkens met 1 maand verlengd (stilzwijgende verlenging). De huur kan tot uiterlijk 2 weken voor het einde van de lopende huurperiode worden opgezegd per telefoon +31 (0) 172 619961 of per Email naar info@fitness-park.nl.
 2. Betaling: Het factuurbedrag voor de eerste huurtermijn dient voor aanvang van de huurperiode of op de dag van levering te worden voldaan. Dit betreft de eerste 3 maanden huur, bezorgkosten, eventuele toeslagen en de waarborgsom. Betaling kan gedaan worden per pin of contant bij de bezorgers of vooraf door middel van een bankoverschrijving.
 3. Verlenging: Als de huurperiode stilzwijgend wordt verlengd, wordt een verlengingsfactuur voor 1 maand gemaakt en per Email verzonden. Als er geen geldig Email-adres bekend is, wordt de verlengingsfactuur per post verzonden en worden er administratiekosten van EUR 2,50 in rekening gebracht.
 4. Incasso: Het bedrag van de verlengingsfactuur zal automatisch van uw rekening worden geïncasseerd voor aanvang van de huurperiode. Door ondertekening van de bij deze voorwaarden behorende factuur geeft u Fitshop B.V. h/o Fitness-Rent (hierna te noemen "Fitness-Rent") toestemming het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven zolang de huurperiode loopt. Indien u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 5. Levering: De gehuurde fitnessapparaten worden op de afgesproken bezorgdatum schoon en in goede staat volledig gemonteerd afgeleverd op het factuuradres. Hiervoor worden bezorgkosten berekend. Voor de actuele tarieven wordt verwezen naar de website www.fitness-rent.nl.
 6. Ophalen: Bij het ophalen van het gehuurde fitnessapparaat worden ophaalkosten berekend. Voor de actuele tarieven wordt verwezen naar de website www.fitness-rent.nl.
 7. Verplichting huurder: Op de dag van levering wordt u geacht aanwezig te zijn om het fitnessapparaat in ontvangst te nemen en te controleren op gebreken. De huurder is verplicht de gehuurde artikelen in goede staat te retourneren. Onder goede staat wordt verstaan de staat van aflevering zonder schade en/of defecten door verkeerd gebruik.
 8. Aansprakelijkheid: Fitness-Rent is nimmer aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel dat is ontstaan door gebruik van de gehuurde artikelen. Herstel van schade door verkeerd gebruik, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid en of vernieling door huurder wordt in rekening gebracht aan huurder en/of eventueel verrekend met de waarborgsom.
 9. Verplichting verhuurder: De aansprakelijkheid van Fitness-Rent is beperkt tot het bedrag dat door de door Fitness-Rent afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 10. Betalingsverzuim:
  a) Als een automatische afschrijving wordt gestorneerd, bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hiervan door Fitness-Rent op de hoogte gesteld en binnen 10 dagen na stornering wordt het bedrag van de verlengingsfactuur opnieuw geincasseerd. Voor het verzenden van deze ingebrekestelling berekent Fitness-Rent administratiekosten van EUR 2,50.
  b) Als ook de 2e incasso wordt gestorneerd, wordt u opnieuw geïnfomeerd door Fitness-Rent. U heeft dan 10 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Voor het verzenden van deze aanmaning wordt een boete van 10% van het factuurbedrag berekend met een minimum van EUR 7,50.
  c) Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is Fitness-Rent gerechtigd om het Fitnessapparaat weer op te halen en alle in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn. Tevens behoudt Fitness-Rent zich het recht om het verschuldigde bedrag te verrekenen met de waarborgsom.
 11. Eigendom: Het gehuurde fitnessapparaat blijft eigendom van Fitness-Rent tenzij er een koopovereenkomst plaatsvindt m.b.t. het gehuurde fitnessapparaat en de verschuldige koopsom is voldaan.
 12. Omzetten huur in koop (2 opties):
  i. Indien u gedurende de eerste 3 huurmaanden overgaat tot het kopen van het gehuurde fitnessapparaat of een andere duurder fitnessapparaat, wordt de totaal betaalde huursom en de waarborgsom in mindering gebracht op de koopprijs (zie ook verkoopinfo 1 op de factuur).
  ii. Besluit u na 6 huurmaanden over te gaan tot aanschaf van het gehuurde fitnessapparaat, dan worden de eerste 5 huurmaanden verrekend. Hetzelfde geldt ook indien u een ander duurder fitnessapparaat koopt gedurende de huurperiode.
 13. Toepasselijk recht: Alle met Fitness-Rent aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen huurder en Fitness-Rent zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Fitness-Rent, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Koopvoorwaarden Fitshop BV

Het factuurbedrag inclusief eventuele bezorgkosten en of installatiekosten dienen bij aflevering/bezorging volledig betaald te zijn.

Op het gekochte fitnessapparaat is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant en/of importeur wordt verstrekt.

De aansprakelijkheid van Fitshop BV is beperkt tot het bedrag dat door de door Fitshop BV afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Fitshop BV is echter ten volle aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld van Fitshop BV of van diens leidinggevende en ondergeschikten.

Het gekochte fitnessapparaat blijft eigendom van Fitshop BV zolang koper de overeengekomen koopsom nog niet aan Fitshop BV heeft voldaan. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Fitshop BV gerechtigd afgeleverde fitnessapparaten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de fitnessapparaten voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem aan Fitshop BV verschuldigde.

Alle met Fitshop BV aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwin­gend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en Fitshop BV zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Fitshop BV, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Privacybeleid

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Disclaimer

De productspecificaties op onze productpagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie 100% kloppend is. Heeft u vragen over de eigenschappen van een product dan raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0) 172 619961. Alle vermeldde prijzen zijn slechts richtprijzen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Prijzen zijn inclusief BTW en in euro's tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Winkels

Kom langs in:

Levering

Wij leveren snel in zowel Nederland als België.

Onze Voordelen

 • Verreweg de grootste verhuurder van Nederland en België
 • Meeste keus, meer dan 100 type fitnessapparaten
 • Laagste verhuur- en verkoopprijzen
 • Snelste leveringen, 80% binnen 5 werkdagen
 • Alle bekende A-merken
 • Unieke koopopties bij 3 en bij 6 maanden
 • Meeste mogelijkheden en de beste service

Vragen?

Heeft u vragen over huren of kopen?

Bel ons nu:
+31 (0)172 61 99 61

Bezorging

Fitness Rent heeft een eigen team bezorgers en monteurs voor een snelle en juiste levering van uw nieuwe fitness apparaat.

Service

Bij problemen met uw fitness apparaat kunt u rekenen op onze eigen servicedienst: eigen monteurs met jarenlange ervaring.